§ 1
Formål:
At samle medlemmerne til mindst 6-10 kutterture om året, samt ved given lejlighed at samle medlemmerne til kammeratligt samvær.

§ 2
Betingelser for medlemskab:
Som medlem kan optages enhver fiskeinteresseret som overholder gældende fiskeregler.

§ 3
Generalforsamling:

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Kun den ordinære generalforsamling kan vedtage, ændre eller ophæve love. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år omkring 1 februar. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel. Forslag til lovændringer skal indsendes eller være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 10 medlemmer ønsker det og ved skriftlig henvendelse stiller krav herom. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer som ikke er i restance.

§ 4
Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter og 2 revisorer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, dog skal formanden og kasserer vælges af generalforsamlingen. Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år.

§ 5
Kontingent:

Indmeldelsesgebyr kr. 50.00. Årskontingent kr. 250.00 opkræves 1 gang årligt og skal være betalt inden generalforsamlingen i året indbetalingen dækker.

§ 6
Klubbens midler:

Kassereren fører klubbens regnskab og medlemskartotek. Regnskabsoversigt skal foreligge på hvert bestyrelsesmøde samt i revideret tilstand på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret følger kalenderåret. Af indkommen kontingent opbevarer kassereren et mindre beløb kontant. På bankbogen kan der kun hæves af formanden og kassereren. Foreløbigt regnskab skal indstilles medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 7
Udgifter:

De af bestyrelsen afholdte udgifter til møder, trykning af klubblad, porto, papir, kørsel i klubbens tjeneste o.lign. afregnes på de enkelte bestyrelsesmøder med kassereren mod aflevering af bilag, som skal godkendes af bestyrelsen. Hvis turlederen ønsker det kan vedkommende forud for en tur rekvirere penge hos kassereren til dækning af eventuelt underskud.

§ 8
Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. Bestyrelsen kan foreløbigt ekskludere et medlem, men den endelige afgørelse træffes af generalforsamlingen ( ordinær eller ekstraordinær), som medlemmet har lov til at overvære ligesom vedkommende kan deltage i behandling af sin sag. Et ekskluderet eller udtrådt medlem har intet krav på foreningen. Et medlem betragtes som udmeldt, hvis kontingentet ved 1. rykker ikke er betalt inden 14 dage.

§ 9
Fisketure:

Tilmelding til turene skal gives senest 3 dage før turen afholdes og meddelelse om turene skal være medlemmet i hænde senest 8 dage før hver tur. Dog har turlederen lov til at lave en erstatnings tur for et en aflyst tur. Framelding til en tur skal ske gives senest 8 dage før turen. Såfremt et medlem udebliver fra en tur hvor han/hun har tilmeldt sig uden at melde afbud kan hans/hendes andel af turen blive afkrævet. Tidsfristen gælder ikke i forbindelse med akut opstået sygdom.

§ 10
Pokaler:
Klubben har 9 stk. pokaler, som uddeles på den årlige generalforsamling(undtaget keglepokal) til dem der fanger den største fisk, henholdsvis torsk og ørred på en klubtur. Ligeledes uddeles en pokal for største gedde som forevises et bestyrelsesmedlem. Derudover er der løbende konkurrence om Pirkebræt, præmie for årets pointtur(e) og fra 2009 en fladfiskepokal. Regler for disse oplyses af bestyrelsen. Keglepokalen vindes på kegleturen. Hvis et medlem 3 gange bliver vinder af en pokal, bliver den hans/hendes ejendom. Dette gælder dog ikke vandrepokaler som klubben har 3 stk. af og som uddeles for:
Største torsk fanget i Langelandsbæltet.
Største torsk fanget andre steder.
Største ørred fanget i Danmark.( Specielt pointsystem)

§ 11
Forhandlings protokollen:

Denne føres af sekretæren.

§ 12
Klubbens ophævelse:

Klubben kan ikke ophæves, såfremt 10 medlemmer ønsker den fortsat. Eventuelle midler skal ved klubbens ophævelse tilfalde velgørende formål.

Revideret udgave Februar 2009.